Ingang Projecten Informatie Activiteiten Contact

© Frits Zegers, Grou

Ingang

BuurtBelang Baai en Brêgepaad

UITNODIGING

VOOR DE DERDE LEDENVERGADERING VAN BUURTBELANG BAAI EN BRÊGEPAAD (BBBB) OP DINSDAG 2 DECEMBER 2014, AANVANG 20.00 UUR, IN WATERSPORTHOSTEL OER ‘T HOUT, RAADHUISSTRAAT 18 IN GROU


Ter inleiding

Het is met bijzonder genoegen dat wij u uitnodigen voor de derde ledenvergadering van BBBB (waarop net als op eerdere ledenvergaderingen ook niet-leden welkom zijn). De directe aanleiding voor deze bijeenkomst is de totstandkoming van het plan voor (gedeeltelijke) verbetering van onze buurt.


Toen op 2 april vorig jaar tijdens onze tweede ledenvergadering een globaal plan het groene licht kreeg is in samenwerking met medewerkers van Boarnsterhim en later Leeuwarden door het BBBB-bestuur de

uitwerking ter hand genomen. Door toekenning van een cheque van €3200 door het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland op 24 juni vorig jaar kreeg die uitwerking een vliegende start, hoewel de wisseling van gemeente en daarmee ook van betrokken personeelsleden weer tot vertraging leidde.


Dankzij de enthousiaste inzet van ondermeer Agnes Bruins namens de gemeente Leeuwarden en de prettige samenwerking die het BBBB-bestuur met de gemeente ondervond ligt er nu een plan waarin onze buurt een grondige verfraaiing en vergroening tegemoet kan zien. Het BBBB-bestuur zal het plan graag ter bespreking aan u voorleggen. Wij zijn verheugd dat Agnes Bruins bereid is de toelichting te helpen verzorgen.


AGENDA

VOOR DE LEDENVERGADERING VAN BBBB OP 2 DECEMBER 2014, 20.00 UUR, IN WATERSPORTHOSTEL OER ‘T HOUT.


1. Opening


2. Verslag tweede ledenvergadering d.d. 2 april 2013

Het verslag is te lezen op onze website http://baai.brege.eu In de vergaderzaal zullen enkele exemplaren ter lezing aanwezig zijn.


3. Bespreking verbeterplan van onze buurt

Het plan verschijnt zo snel mogelijk op onze website en zal ter vergadering vertoond kunnen worden. De presentatie wordt verzorgd door Agnes Bruins(namens de gemeente) en Henk Machiela (namens het BBBB-bestuur).


4. Financiën

Ter vergadering wordt door de penningmeester Rinnie de Vries een beeld geschetst van het ledenbestand en de financiële stand van zaken. Het bestuur ziet geen aanleiding de contributie per huishouden (ad €10 per jaar) te veranderen. Het financiële verslag is te lezen op onze hierboven genoemde website en zal ter vergadering worden geprojecteerd. Een nieuwe kascommissie zal worden benoemd. Na

goedkeuring door de huidige kascommissie besluit de vergadering over decharge van penningmeester en bestuur.


5. Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is sinds de vorige ledenvergadering niet gewijzigd. Henk Machiela, Bert van den Ende, Geke Bosma en Rinnie de Vries zijn bereid hun functie te continueren.


6. Overige BBBB-projecten


7. Rondvraag


8. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje, waarvan de kosten, in tegenstelling tot die van de koffie of thee bij aanvang van de bijeenkomst, voor eigen rekening zijn.


Met vriendelijke groet, hopelijk tot 2 december,


Henk Machiela

Rinnie de Vries

Geke Bosma

Bert van den Ende