Ingang Projecten Informatie Activiteiten Contact

© Frits Zegers, Grou

Ingang

BuurtBelang Baai en Brêgepaad

Aan  : bewoners Baai en Brêgepaad
Van  : bestuur Buurtbelang Baai en Brêgepaad
Betreft  : Verslag 2e ledenvergadering Buurtbelang Baai en Brêgepaad (hierna BBBB)
Datum  : dinsdag 2 april 2013
Locatie  : Waterhostel Oer’t Hout, raadhuisstraat 18 te Grou
Aanwezig :

Opening
De voorzitter heet een ieder van harte welkom op de 2e ledenvergadering van Buurtbelang Baai en Brêgepaad. Een speciaal welkom is er voor Tjeerd Stoer van Oer’t Hout en Wietse Bosma van Elkien.

De toekomst van Waterhostel Oer’t Hout
Tjeerd Stoer van Waterhostel Oer’t Hout heet de buurtbewoners van harte welkom in de verbouwde accommodatie. Hij geeft kort aan dat zij zich als nieuwe directie vooral gaan richten op de doelgroep ouders met (jonge) kinderen. Het aantal jeugdgroepen zal mede door veranderende wet- en regelgeving in Duitsland waarschijnlijk erg afnemen. Ook verwachten zij dat de eventuele overlast die er in het verleden regelmatig was, geminimaliseerd wordt. Het Waterhostel maakt deze zomer een afscheiding tussen het terras en de Suderkade zodat er geen gasten meer vanaf die kant de wijk in kunnen komen. Aan de inrichting van het terras wordt momenteel hard gewerkt. Doel van het Waterhostel is tevens dat de gasten meer ‘binnen’ blijven in plaats van de locale horeca in Grou te bezoeken. In de toekomst staan er meer kleine en grotere verbouwingen. Tot slot geeft Tjeerd Stoer aan dat een ieder uiteraard altijd van harte welkom is en dat zij open staan voor suggesties van de buurtbewoners.

3. BBBB: hoe staan we ervoor
Er heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden; van Rinze Brolsma, Ulla Heijn, Christiaan Popping en Trijnie Bakker is afscheid genomen. Geke Bosma is als bestuurslid toegetreden tot het bestuur.

De samenstelling van het bestuur is vanaf heden als volgt:
Henk Machiela, voorzitter
Rinnie de Vries, penningmeester
Bert van den Ende, vice-voorzitter
Geke Bosma, algemeen lid

De vergadering is akkoord met het voorstel om het vragen en voordragen van nieuwe bestuursleden aan het bestuur zelf over te laten.

4. Juridische status
De voorzitter licht toe dat BBBB in februari 2013 een zogenaamde „informele vereniging“ geworden. Daarmee konden we lid worden van de Kamer van Koophandel en een zakelijke rekening openen bij de Rabobank. De financiële aansprakelijkheid, die nu nog in beperkte mate bij het bestuur ligt, zal vanaf 1 januari as. gedekt worden door een „collectieve verzekering voor vrijwilligers“, die de gemeente Leeuwarden heeft afgesloten.

5. Financiële positie
BBBB wordt financieel gesteund door meer dan de helft van de bewoners van onze buurt. De penningmeester geeft een korte uitleg over het startkapitaal en het huidige saldo dat we als buurtvereniging hebben. Ron Koekenbier en Annemieke Nuiten hebben als kascommissie de boeken gecontroleerd en verlenen bij monde van Ron Koekenbier het bestuur decharge. Annemieke Nuiten wordt bedankt voor haar tijd. Haar plaats in de kascommissie wordt ingenomen door Mattheus Hettinga.

Op dit moment heeft de buurtvereniging een aardig kapitaal opgebouwd. Omdat echter de planning die binnenkort zullen worden uitgevoerd ruimere uitgaven van ons vragen, wordt voorgesteld de hoogte van de contributie op 10 euro per huishouden te houden. De jaarcontributie voor 2013 wordt binnenkort geïnd.  

4. Projecten van BBBB

Poetsdagen
De drie poetsdagen waren succesvol. Met een paar kleine aanpassingen hopen we die halfjaarlijkse „traditie“ vol te kunnen houden. De vierde poetsdag wordt gehouden op zaterdag .. april as. van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt zich ter vergadering opgeven.

Zuidzijde Brêgepaad
Met Elkien is door het bestuur van BBBB onderzocht of er voldoende draagvlak is om gemeenschappelijke tuinvoorzieningen aan te laten leggen. Wietze Bosma van Elkien geeft een korte toelichting op de resultaten van de gehouden enquête. Belangrijkste uitkomst hiervan is er bij het merendeel van de bewoners geen behoefte is om een gemeenschappelijke tuinvoorziening aan te leggen. Omdat hier onvoldoende draagvlak voor is, kan Elkien dit ook niet afdwingen. Op een vraag uit de zaal of dit in de toekomst wellicht te realiseren door een vast bedrag hiervoor mee te nemen in de huurprijs geeft hij aan dat dit wellicht een optie is, maar heel moeilijk te realiseren zal zijn.

Walbeschoeiing Baai
De bestrating en met name de parkeerplekken met de opstaande rand bij het aan de Baai grenzende deel van de Suderkade zijn vorig jaar hersteld. Wat daarnaast al jaren een probleem is, is de walbeschoeiing bij de huizen aan de Baai. Het BBBB-bestuur heeft de gemeente op de onderhoudsplicht gewezen die in de koopcontracten is vastgelegd. Inmiddels is bekend geworden dat de herstelwerkzaamheden in 2014 zullen plaatsvinden.

Baggeren Baai en Rjochte Grou
De Baai en de zuidzijde van de Rjochte Grou hebben onvoldoende diepgang. De gemeente heeft op verzoek van het BBBB-bestuur het baggerwerk bij de provincie aangekaart. Naar verwachting vinden die werkzaamheden eveneens in 2014 plaats.

Waterfront Suderkade
De voorzitter geeft aan dat er behoefte is om het waterfront langs de Suderkade te verbeteren zodat het voor bezoekers en bewoners aantrekkelijker moet worden om daar te wandelen. Durk Dijksta van bouwbedrijf Dijkstra heeft een aantal schetsen gemaakt die tijdens de vergadering worden besproken en door de aanwezigen kunnen worden bekeken. Een van de bewoners vraagt of het bewust is dat de huidige betonnen picknickbank niet meer in de plannen voorkomt. De voorzitter bevestigt dit.

Onderhoud brug
De brug over de Baai is aan een grote verfbeurt toe en moet ook zodanig worden gerestaureerd dat hij, ook als het warm is, weer normaal open en dicht kan. Wij hebben bij de gemeente op voorrang aangedrongen. Meer duidelijkheid hierover is te verwachten wanneer Grou bij de gemeente Leeuwarden zal horen.

Reparatie beeld leugenbankje
Het beeld van Karian Krabbendam genaamd het leugenbankje is sinds eind vorige eeuw beschadigd. De kunstenares heeft zich bereid verklaard medewerking aan herstel te zullen verlenen. Het wachten is op een reactie van de gemeente op onze melding van de schade. Zodra we bij de gemeente Leeuwarden zullen horen, verwachten we hier meer helderheid over te krijgen.

Sociale activiteiten
Tijdens de vergadering komen er geen ideeën naar voren voor het bevorderen van meer sociale activiteiten. Dit wordt door het bestuur in een later stadium opgepakt.

Groenvoorziening in de buurt
Een aantal aanwezigen geven aan dat de grote bomen in de buurt inmiddels te groot zijn voor hun standplaats en overlast bezorgen door het plaksel dat ze afscheiden. Daarnaast zijn sommige wortels zo groot dat het de straat ontwricht. Het bestuur zal dit bij de gemeente aankaarten, maar geeft ook aan dat de huidige gemeente er waarschijnlijk niets meer aan zal doen.

Parkeren
Het is de aanwezigen een doorn in het ook dat er weinig tot geen toezicht is op het hebben van een parkeervergunning. Voor velen voelt dit unfair. De voorzitter geeft aan dat dit al eens is aangekaart bij de gemeente maar dat zij er geen manuren voor vrij kunnen maken vanwege de slechte financiële situatie van de gemeente.

5. Rondvraag
Tijdens de rondvraag geeft een van de aanwezigen aan dat zij haar best doet haar tuin netjes te houden, maar dat vanwege haar gezondheid niet altijd lukt. De voorzitter reageert hierop dat het er keurig uitziet en dat zij, maar ook alle andere buurtbewoners altijd een beroep op elkaar moeten kunnen doen om elkaar te helpen.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een goede nazit.

Verslag van de tweede ledenvergadering van BBBB